بررسی دقیق انواع سیستم اکسس کنترل درب

اکسس کنترل چیست؟ از دیگر ویژگی های این سیستم های فوق العاده صدور مجوزها با تنوع و محدودیت در اعتبار سنجی زمان ، تعداد سفرها یا ریال و البته برای هر نوع سیستم ، نوع ابزار دسترسی مانند کارت ، نماد یا بلیط است. سیستم اکسس کنترل حجم زیادی دارد. و می تواند کاربران راContinue reading “بررسی دقیق انواع سیستم اکسس کنترل درب”