واشنگتن دی سی امروز خالی و در محاصره به نظر می رسید


وقتی عکاس پیت فولکر امروز به واشنگتن نقل مکان کرد ، او از شهری شاد و در عین حال وحشتناک ساکت و آرام عکس گرفت که مردم عادی در برابر حصارها برای دیدن انتقال قدرت از قدرت و جایی که ارتش و پلیس به شدت از خیابان ها و آسمان های خالی محافظت می کنند ، درهم و برهم هستند.

بی نام (1) .jpg
Nenadov.jpg
File_001.jpeg
File_001 (2) .jpeg
File_002 (1) .jpeg
File_002 (2) .jpeg
File_003.jpeg
File_007 (1) .jpeg
File_011.jpeg
File_012.jpeg
File_001 (1) .jpeg


منبع: ranginews.ir

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>