مشاور بازاریابی (مشاور مارکتینگ) تجاری چه کارهایی انجام می دهد؟ هدف بازاریابی رسیدن به مشتریان بالقوه از طریق کانال هایی است که آنها وقت خود را صرف خواندن، جستجو، خرید و معاشرت آنلاین می کنند. سه مورد برای جلب اعتماد مشتریان به شما حائز اهمیت است. اگر شما دارای مهارتهای فوق بوده و یا در حال تلاش برای کسب آنها هستید، می توان گفت که شما توانایی تبدیل شده به مشاور بازاریابی حرفه ای را دارید. به طور مثال اگر میزان وفاداری مشتریان به کسب و کار کاهش بیابد یا فروشنده ای قادر به فروش در اندازه استاندارد و معمول نباشد یا اگر بخواهید وارد یک بازار جدید شده یا اطمینان حاصل کنید که کارمندان شما با قوانین جدید همگام هستند به آموزش نیازمند خواهید بود. اگر قادر به جلب اعتماد و ایجاد شبکه نباشید نمی توانید مشتریان زیادی داشته باشید. نیاز به زبان انگلیسی Needs – برای مثال نیاز مشتریان به خوردن – غذا خوردن یک نیاز است. در واقع برندینگ (خلق برند) و مدیریت برند زیر مجموعه بازاریابی است و یک شاخه که اخیرا از بازاریابی کمی جدا شده است. مدیران و مشاوران بازاریابی باید قادر به هدفگیری و جذب مخاطب مناسب از طریق کانال های ارتباطی موثر برای هر محصول یا خدمت باشند.

هر مشاور ممکن است در یک حوزه و در یک صنعت تخصص داشته باشد. ما با تکیه بر دانش تخصصی و تجربه کار در بازار در حوزه های B2B و B2C کارگاه های آموزشی برای علاقمندان طراحی نموده ایم تا فردا بتوانند علم خود را به روز نگه دارند. سازمان و اهداف آن را بخوبی بشناسد تا بتواند در تهیه و تدوین طرح و برنامه جامع بازاریابی (Marketing Plan) به مدیران شرکت کمک نماید. تمام دستگاههای اجرائی موظفند از سال دوم برنامه تغییرات بهرهوری و اثر آن بر رشد اقتصادی مربوط به بخش خود را به طور مستمر منتشر نمایند و سیاست ها و متغیرهای اثرگذار بر رشد بهرهوری را شـناسایی كنند تا اثر بهرهوری از دستگاههای مزبور رشد صعودی داشته باشد. در دنیا، بازار کار برای مشاوران بازاریابی (مشاور مارکتینگ) رو به رشد است. در هندوستان، تهیه چای و دسر در ازای ۱۵ روپیه امکان­پذیر است، اما ساده­ترین اسنک در کی­اف­سی، ممکن است ۵۰ روپیه یا بیشتر هزینه داشته باشد.

هزینه خدمات مشاوره بازاریابی و مشاوره مدیریت می تواند محاسبه و توافق شود. شرایط صادرات هر یک از این محصولات متفاوت بوده و بنابراین قوانین ویژهای برای صادرات توسط شرکت ها و دولت های اروپایی وضع می شود. تمام محصولات باید بسته بندی شوند و علامتگذاری گردند. بازاریابی پنهانی هنگامیست که برند محصولات یا خدمات خود را تبلیغ می کند، ولی مصرف کننده متوجه نمی شود که هدف فعالیت های بازاریابی قرار گرفته است. تبصره ۳ـ صندوق موظف است در توزیع منابع بین بخشهای اقتصادی و استان ها، توازن منطقهای را مدنظر قرار دهد. ماده ۱۲۶ـ به وزارت نفت اجازه داده میشود به منظورشناسایی و اكتشاف هر چه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر كشور و نیز انتقال و به كارگیری فناوریهای جدید در عملیات اكتشافی، در كلیه مناطق كشور به استثناء استانهای خوزستان، بوشهر و كهگیلویه و بویراحمد با تأكید بر مناطق دریایی و خشكی مشترك با همسایگان كه عملیات اكتشافی مربوط با خطرپذیری (ریسك) طرف قرارداد انجام و منجر به كشف میدان قابل تولید تجاری شود، در قالب ارقام مذكور در ماده (۱۲۵) این قانون و در قالب بودجههای سنواتی كل كشور و تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با معاونت، نسبت به عقد قراردادهای بیع متقابل توأم برای اكتشاف و توسعه میادین جدید از طریق برگزاری مناقصات اقدام و طرف قرارداد را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید.

كلیه حقوق و تعهدات، دارائی، دیون و مطالبات شركت یا شركتهای موضوع ادغام، به شركت پذیرنده ادغام یا شركت جدید منتقل میشود. تبصره ۱ـ قائممقام بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس كل بانك مركزی و پس از تأیید مجمع عمومی بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران با حكم رئیسجمهور منصوب میشود. ب ـ وزارت جهاد كشاورزی طرحهای تعادل بخشی نظیر آبخیزداری، آبخوانداری، احیاء قنوات، بهبود و اصلاح روشهای آبیاری و استقرار نظام بهرهبرداری مناسب دشتهای موضوع بند « الف»را به نحوی اجراء نماید كه اهداف پیشبینی شده تحقق یابد. ز ـ كلیه اشخاص حقیقی و حقوقی كه به عنوان مدیران نهادهای مالی، تشكلهای خود انتظام و ناشران اوراق بهادار موضوع ماده (۱۳) قانون توسعة ابزارها و نهادهای مالی جدید به منظور تسهیل اجرای سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی انتخاب شده یا میشوند مكلفند مدارك هویت و كلیه اسناد و مدارك مربوط به سوابق شغلی و تحصیلی خود را جهت ثبت در پایگاه اطلاعاتی مدیران مربوطه به سازمان بورس و اوراق بهادار ارائه نمایند. ب ـ سرمایهگذاری و مالكیت، مدیریت و بهرهبرداری سدها و شبكههای آبرسانی با حفظ كلیه حقوق حقابهبران، توسط بنگاه ها و نهادهای عمومی غیردولتی و بخشهای تعاونی و خصوصی با رعایت سیاستهای كلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی و قانون مربوط مجاز مشاوره بازاریابی بیمه است.

ایندکسر