اولین مرحله در انتخاب مدار تغذیه و انتخاب پمپ مناسب به جهت یک کاربرد مشخص و معلوم در سیستمهای هیدرولیک چیست؟ فشار کاری معمول به جهت پمپ های دنده ای به شکل 250 , 225 , 200 , 175 , 150 , 100 , 50 , فشار شکن هیدرولیکی 10 توشه است. قطر دهانه ورودی به جهت اتصال به خط مکش و دهانه خروجی به جهت اتصال به خط فشار، بایستی ارائه گردد و برای مثال اعداد Pipe Connection مشخص و معلوم گردد. به جهت مثال در پژو 206 روغنهای پرفشار سیستم هیدرولیک از روی قسمتهای بالایی عبور می نمایند که در شکل خرابی و نشت روغن میتواند سبب آتشسوزی در این ماشین شود؛ به این ترتیب بهتر می باشد از قطعات استاندارد و تائید شده استعمال کنید. در واقع پویزنیروی وارد بر سطحی هست که بر روی تراز دیگربه صورت موازی اساسی شتاب یک سانتیمتر در ثانیه در اکنون حرکت است. مخزن تخلیه شده به فشار جو گشوده است و هوا از نحوه خط دریچه مخزن وارد و بیرون می شود. همین علم به نحو چشمگیری وارد صنعت و بازار گردید. همین تقسیم بندی سطح ها میزان مرغوب بودن یکی از پر اسم و رسم ترین طبقه بندی روغن های هیدرولیک است . با تقطیر جزء به جزء نفت خام، روغن های معدنی تقطیری حاصله اهمیت ویسکوزیتههای متعدد پس از طی فرآیندهای تکمیلی بدست می آیند. HV : با بالا بردن شاخص گرانروی روغن های هیدرولیک HM ، این مرحله کیفیت بدست آمد، که به جهت کار کرد در محدوده دمایی وسیع مناسبند . اما همین به‌این مضمون‌ نیست که این سیالات در مجاورت دارای آتش شعله ور نمی شوند، بلکه آنان در مجاورت کلیدی آتش دیرتر شعله ور شده و در برابر نشر شعله مقاومت می کنند. در همین فرآیندها، مواد حاصله تحمیلی و نا استوار از روغن جدا میشود. پمپ هیدرولیک: وظیفه پمپ نمودن روغن هیدرولیک را برعهده دارااست و بیرون از جعبه امر تعبیه میشود. مخزن هیدرولیک: روغن هیدرولیک را در خود جای می دهد و تقریبا در کنار پمپ روغن قرار دارد. به این ترتیب سعی نمایید سایز رینگهای خویش را تغییر و تحول ندهید و از استانداردهای گزینش شده به وسیله شرکت خودروسازی تبعیت کنید تا مبتلا مشکلات بعدی در سیستم هیدرولیک امر و همینطور سیستم تعلیق و جلوبندی اتومبیل نشوید.

ایندکسر