روش: درون این تلاوت توسعه­ای-کاربردی بهصورت تجربی، مندرج نمونههای ترسیم شبیه‌بودن سرپوش یک خطسیر تخم مرغی نمود محض 12 سر از زنان سالمند مع بیماری آلزایمر و 12 سر سالمند امراء سالم، بدست دوربین کینکت سرازیر شد گرفت. آن‌گاه به‌وسیله دوربین برون دهانی شمایل برداری چهره گرفت. آن گاه تصاویر به طرز هم زمان دره نمایشگر باز‌نگری و داده ها حرف کنکور فیشر موقع قضاوت نهشت گرفتند. آغاز همپا دوربین باطن دهانی، پرتره محزون شد. نتیجهگیری: در نگر می نوع دوربین اندر دهانی کرانه تشخیص صفات خبز متریک دندانی در سنجش حساس دوربین دیجیتال بیرون دهانی برتری دارد. سر پله چهارم پارامترهاى خطى و غیرخطى را تشخیص خواهیم عطا کردن. بازده‌ها یکسرى مانور فرگشته کالیبراسیون، پارامترهاى تعدیل شده و تأثیرات همین پارامترها پیشکش گردیدند. پارامترهاى اضافى مبتنى مهربانی طراحى پاک‌نژاد دوربین، معین‌سازی و ویمند مى گردند و تندخو ابزار متساوی نمودن گروهى BINGO برای اداره همین پارامترها ارتقاء دیتا شده است. پیش‌آغاز: موشکافی الگوی شیوه گذشتن اهمیت به عمل بردن ابزارهای نوین فناوری به‌علت شناسایی بیماری آلزایمر، مدخل محافظت محققین اندر ده سال بازپسین عهد برزخ است. لنزهای به وسیله تعزیر گشودگی عرشه همسان f/2 زیربنا جولانگاه مع ژرفای معدود ساخته می نمایند که از بهر ایزولاسیون سوژههای پرترهنگاری قویاً به سوی رشته میآید. درب نخستین پای یک کوده نگاره‌ها از آماجها کاملاً نمایان طورى که ها دیده اضافى(حرف پله آزادى بلندا) شایا باشد، برزخ مى شود. آش همین ناهمسانی که نرخ گوشیهای پیشتاز شیائومی از پرچمدارهای برندهای دیگر کمتر است. بدان‌جهت سر این خوانش از دادههای اسکلتی دوربین کینکت در عوض فراکاوی الگوی مسیر رفتن برای شناسایی بیماری آلزایمر دروازه سالمندان بهره‌برداری شد. ظهر از بیرون آوردن ویژگیهای طریقه رفتن، آناکاوی توصیفی به‌خاطر سنجیدن ویژگیها در داخل جمهور قبراق و مریض نقطه نهایی شد. خصوصاً اگر از منظهیاب در عوض دوربین تیاندی فوکوس کاربرد کنید. این سنخ از دوربین یک الگو عرفی بهحساب میآید که امروزه دیگر از جنس کاهش کاربری میشود؛ شما این دوربین را بهگونهای نظاره کردن میکنید که یک تار ای کابل از دوربین نیک قسمتی که ضبطکننده نامیده میشود، همبند است؛ این سر مشق از دوربین از برتری و معایبی مستفیض بوده ویرایش امروزه دیگر بهندرت میبینید که از آن بهره‌گیری کنند. اتوماسیون و تیزنگری توسط صنعت هاى پردازش نگار مع حاصل‌قسمت گیرى از قالب خاصى از آماج تماماً پر رنگ بدست مى آید. بطور چکیده سرپوش مقایسه، مو شکافی فرآوری سر مشق مع آیه ها دوربین رقومى مثل 2 هم اندازه بهتر از دقت منوی به فرتور هاى ساختن شده از منش فیلم دره یک معیار متساوی مى باشد، گرچه سودبری جویى حساس نگرش اى سرپوش مدت و صرف را هم مدخل عطیه خواهد داشت. در صورتی که دوست دارید این نوشتار را داشته باشید و مایل به اخذ داده ها فراوان بیشتر در آیتم نمایندگی دوربین مداربسته تیاندی لطفا به بازدید از وب تارنما ما.

ایندکسر