همین عسل مستقیما از کندو به دست آمده و فیلتر نشده، که به آن معناست که مقداری گرده گل، موم و پروپولیس در آن وجود دارند. به جهت تغلیظ کردن عسل زنبورداران عسل مجبور میباشند شهدی را که روز به کندو حمل کرده و درون سلولهای شان ذخیره نموده اند شب هنگام مجددا از درون شان مکیده و وارد کیسه عسلی خود می نمایند در آنجا پاره ای از آب آنرا جذب و موادی از قبیل هورمون ها و آنزیم ها به آن اضافه می نمایند و بعد از آن درون حجره ها می ریزند. عسل حرارت دیده: همین عسل به خواسته استریلیزه شدن و یک دست شدن آن حرارت میبیند. حرارت دادن عسل نیز به خواسته صاف و شفاف کردن آن و همینطور استریلیزه کردن عسل انجام میگیرد. کیسه عسلی به وسیله روزنه ای به معده دوم ( معده حیاتی ) منتهی می شود زنبور عسل در شکل لزوم جهت تغذیه خود اهمیت کم فشار به وسیله ماهیچه های اطرافش دریچه را باز می نماید و از همین شیوه عسل گزینه نیاز زنبور وارد معده دارای شده و صرف تغذیه آن می شود و بقیه عملیات از پاراگراف گوارش و دفع مدفوع مربوط به معده دوم زنبور عسل می باشد. در صورتی که چه عسل طبیعی شکرک می زند ولی در صورتی که زنبور عسل از آب و شکر نیز تغذیه کند قابلیت دارااست که عسل شکرک بزند. ولی متاسفانه در صورتی که اهمیت شربت رقیق شده باشد، این آزمایش مناسب نیست. به دست آید. در اصل زنبور دارای شهد این گیاهان عسل را عسل طبیعی یا این که تقلبی ایجاد کرده است. به خاطر داشته باشید که پروسه ساخته شدن عسل، مستلزم نگه داشتن هزاران زنبور در شرایط مطلوب بوده و به صرف هزینه، روزگار و انرژی احتیاج دارد. عسل ارگانیک طعم و عطر خاصی دارد و آنگاه از جدا نمودن آن از موم، کارهایی نظیر پالایش و فیلتریزاسیون، حرارت دادن، پاستوریزه کردن، پرتوتابی و … از آن قطع میشود. آنگاه به شکل مکانیکی عسل را از موم انقطاع کرده و باطن کاسه مناسبی میریزند. پاره ای موم نیز ممکن میباشد همپا عسل از آن بیرون شود که بعد از یک سری روز بر روی عسل قرار می گیرد و میتوان آن را قطع کرد. گیاهی که عسل از آن به دست آمده است: با دقت به محیطی که زنبورهای عسل در آن حفظ میشوند، ممکن هست عسل آویشن، عسل سدر، عسل چهل گیاه و …

ایندکسر